پیدا

ما

درخواست حذف اطلاعات

ما با نگاه ناباور
فاجعه را تاب آوردیم..
تنهایی را تاب آوردیم،
و خاموشی را..
و اکنون
در اعماق خا تر می تپیم.
احمد شاملو