پیدا

تراکم تنهایی

درخواست حذف اطلاعات

عزیزترین از من در برابر رنج هایم شفاعت کن، ای بی ستاره ترین آسمان ام به خدایت بگو اگر از خاطرش نرفته ایم ما را دوباره مانند گهواره های کودکی تنگ در آغوش بگیرد که سخت محتاجم به چیزی که نمی دانم چیست؟ نام تو لرزش هستی در گور عدم است هر بار که صدایت قبرستان ها به عاشقانه های هدر رفته گواهی دادند ص شفاف تر از سکوت بر حنجره ی مرگ ندیده ام پی نوشت: من خواب آن ستاره ی قرمز را
وقتی که خواب نبودم دیده ام
ی میآید
ی میآید
ی دیگر
ی بهتر
ی که مثل هیچ نیست